INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA26-10-2016 21:05
TŁUMACZ
DZISIAJ

Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 49
Nieaktywowany Użytkownik: 9
Najnowszy Użytkownik: tommo
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

ORGANIZACJE OBYWATELSKIE


X SESJA RADY GMINY KOSZYCE KADENCJI 2014-2018
Z URZĘDU


Informujemy mieszkańców Gminy Koszyce, że w dniu 27 września b.r o godzinie 8:00 odbędzie się X sesja Rady Gminy Koszyce.


Image and video hosting by TinyPic


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie quorum
.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Wystąpienie I Wicewojewody Małopolskiego

8. Założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „ E.O.CENOMA”

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszyce”

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

3. zmiany budżetu gminy na 2016 rok

4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

5. zmian w Statucie Gminy Koszyce

6. przeprowadzenia na terenie Gminy Koszyce konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2017 rok

7. przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. „ e-Urzędy przyjazne przedsiębiorcom” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

8. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

9. uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce”

10. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Sesji.

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.</span>

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓWSOŁECTWO DOLANY WYBUDUJE PARKING typu Park and Ride
Dolany - NEWSYPodczas Zebrania Wiejskiego które obradowało 11 września br. Mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się o przeznaczeniu środków finansowych w ramach funduszu Sołeckiego 2017 na budowę parkingu dla samochodów osobowych na działce Nr 41 w Dolanach.


Image and video hosting by TinyPic

11 września br. w lokalu u Sołtysa Dolan, Tadeusza Polaka odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany Nr 3/2016, którego głównym tematem było przeznaczenie środków finansowych przypadających na Sołectwo Dolany w ramach Funduszu Sołeckiego 2017.

Po oficjalnym otwarciu zebrania przez Sołtysa, Tadeusza Polaka oraz punktach proceduralnych Sołtys przystąpił do złożenia sprawozdania z działalnośc w okresie od ostatniego zebrania wiejskiego oraz w sprawach bieżących Sołectwa.

W swym sprawozdaniu skupił się na tematach: budowy parkingu na działce Nr 41 w Dolanach, oświetlenia ulicznego, drogi Dolany – Błonie, budowanych zatok autobusowych w naszej miejscowości oraz zaangażowania mieszkańców w rozwój naszej wspólnoty sołeckiej
.
Pan Sołtys zrelacjonował zgromadzonym mieszkańcom swą rozmowę z Wójtem Gminy Koszyce którą odbył dnia 2 wrzenia 2016 roku a do czego został zobowiązany przez Zebranie Wiejskie z dnia 7 sierpnia br.

Droga Dolany – Błonie: Pan Sołtys wystąpił w wnioskiem do Wójta Gminy Koszyce w sprawie poszerzenia wjazdu na drogę gminną Dolany Błonie z drogi krajowej Nr 79 oraz dostosowanie przelotu kręgami o odpowiedniej przepustowości. W odpowiedzi na ten wniosek Urząd Gminy Koszyce informuje, że wystąpi do GDDKiA z wnioskiem o poszerzenie zjazdu z drogi Krajowej w drogę gminną.

Oświetlenie uliczne - Pan Sołtys przedstawił stan bieżący w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego. Poinformował mieszkańców, o podjętych przez Komisje Rady Gminy Koszyce decyzjach modernizacji oświetlenia ulicznego tj. wymianie w 2016 roku dotychczasowych lamp na energooszczędne typu LED z uzupełnieniem brakujących lamp tam gdzie jest tzw. „ piąta linka”. Natomiast rozbudowa linii energetycznych w tym oświetlenia ulicznego będzie kontynuowana w roku następnym.

Parking – Sołtys przedstawił założenia budowy parkingu. Zwrócił się także do mieszkańców o zaangażowanie w dzieło budowy tego parkingu na zasadach podobnych jak przy budowie Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Dolany które wspólnymi siłami całego Sołectwa Dolany wybudowaliśmy w roku bieżącym.

W kolejnym punkcie obrad Zebranie Wiejskie podjęło dwie uchwały w sprawach uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu Sołeckiego na 2016 rok oraz wezwania Rady Gminy Koszyce do wydania i doręczenia zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku Sołectwa Dolany sformułowanego w uchwale Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany Nr 4/02/2015 z dnia 26 lipca 2015 roku.

Sołtys , Tadeusz Polak przedstawił procedurę możliwości zgłaszania zadań do realizacji z Funduszu Sołeckiego. Jako Sołtys zgłosił pod obrady Zebrania formalną propozycję przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dolany w roku 2017, składającą się z dwóch przedsięwzięć do wykonania tj.

1. Budowy parkingu na działce Nr 41 obręb Dolany z dofinansowaniem całym funduszem sołeckim przypadającym na 2017 rok dla Sołectwa Dolany w kwocie 9539 złotych oraz zaangażowaniem społecznym mieszkańców przy budowie tego parkingu.

2. Utrzymania porządku i czystości na działkach użytkowanych przez Sołectwo Dolany tj. dz. Nr 127 i 41 w ramach pracy społecznej mieszkańców bez dofinansowania środkami z funduszu Sołeckiego.

Po przedstawieniu propozycji otworzył dyskusję w/w temacie. Mieszkańcy Sołectwa Dolany obecni podczas Zebrania Wiejskiego zaakceptowali propozycję Sołtysa o takim przeznaczeniu środków z funduszu Sołeckiego bez zastrzeżeń, składając przy tym deklarację udziału w budowie parkingu na działce Nr 41 w Dolanach w 2017 roku.

Po wyczerpaniu dyskusji, Przewodniczący /a/ Zebrania poddał /a/ pod jawne głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po czym przystąpiono do przedstawienia projektu drugiej uchwały Zebrania Wiejskiego.
26 lipca 2015 roku Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany podjęło wniosek do Rady Gminy Koszyce w formie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dolany w gminie Koszyce.

Mimo upływu ponad roku Rada Gminy Koszyce nie rozstrzygnęła wniosku Sołectwa czym naruszyła Kodeks Postępowania Administracyjnego. Ale także nie rozstrzygnęła zasadniczej bardzo ważnej sprawy dla mieszkańców Sołectwa.

Karol Polak - w ramach możliwości uzyskania informacji publicznej wystąpiłem do Rady Gminy Koszyce jako mieszkaniec o dostarczenie mi rozstrzygnięcia tej sprawy w drodze uchwały, ponieważ Rada Gminy rozstrzyga tylko na Sesjach i tylko w drodze uchwał. Do dziś takiej uchwały nie otrzymałem , nie otrzymałem także odpowiedzi , że takiej uchwały Rada Gminy Koszyce nie podjęła.

Po wyczerpaniu dyskusji, Przewodniczący /a/ Zebrania poddał /a/ pod jawne głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 11 września br. mieszkańcy ponadto zgłosili wnioski do budżetu Gminy Koszyce na rok 2017 oraz liczne wnioski w sprawach różnych po czym Sołtys Dolan oficjalnie zakończył Zebranie Wiejskie Nr 3/2016.
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA DOLANY 7 SIERPNIA 2016 GODZINA 17:00
KARTKA PO WSI

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Dolany


Sołtys Sołectwa Dolany i Rada Sołecka Serdecznie Zapraszają wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany Nr 2/2016 , które odbędzie się 7 Sierpnia 2016 roku ( niedziela) o godzinie 17:00 w lokalu u Sołtysa ( Dolany 8).

KuV5s.jpg


Zebranie będzie dotyczyć omówienia spraw bieżących Sołectwa w tym przeznaczenia funduszu Sołeckiego Sołectwa Dolany na 2017 rok w kwocie 9 539,34 zł, dyskusji nad Budżetem Obywatelskim. Omówieniu projektu zagospodarowania działki Nr 41. A także podjęciu trzech uchwał Zebrania Wiejskiego.

W przypadku braku quorum, czyli co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie tego samego dnia o godzinie 17:15, a ważność obrad i uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany odbytego w drugim terminie nie jest uzależniona od frekwencji.

Ze względu na ważność podejmowanych decyzji dla Sołectwa na Zebraniu Wiejskim, uprzejmie prosimy potraktować swój udział jako obowiązek każdego mieszkańca Sołectwa Dolany.

CAŁY POWIAT PRZYGOTOWUJE SIĘ NA POWITANIE PIELGRZYMÓW.... a Gmina Koszyce ??
WYDARZENIA

Gminy z Powiatu Proszowickiego przygotowują się na powitanie pielgrzymów w ramach Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się już w przyszłym tygodniu w Krakowie. W sumie gminy przyjmą 3 tysiące osób z czego najmniej gmina Koszyce na terenie której zakwaterowanie znajdą jedynie poprzez zakwaterowanie i ugoszczenie w domach parafian.


Image and video hosting by TinyPic

( LOKALNE CENTRUM PATRIOTYCZNE W DOLANACH )


LICZBA PIELGRZYMÓW I MIEJSCE ZAKWATEROWANIA W OBIEKTACH GMIN POWIATU PROSZOWICKIEGO ( jak podaje Dziennik Polski ):

Koniusza - 375 osób, pielgrzymi zamieszkają w budynkach szkolnych w: Biórkowie Wielkim, Glewcu, Koniuszy, Posądzy.

Koszyce - 40 osób, zostaną zakwaterowani i ugoszczeni w domach parafian.

Nowe Brzesko - 500 osób, zamieszkają m.in. w szkołach w Nowym Brzesku, Mniszowie, Sierosławicach, Środowiskowym Domu Samopomocy w Gruszowie.

Pałecznica - 400 osób, Zespół Szkół w Pałecznicy.

Proszowice - 1650 osób znajdzie nocleg m.in. w szkołach w Proszowicach, Klimontowie, Koczanowie, remizie w Bobinie.

Radziemice - 50 osób, Zespół Szkół w Radziemicach


"Jak wygląda organizacja Światowych Dni Młodzieży w gminie Koszyce" - pytał Wójta Koszyc radny Krzysztof Kabziński podczas posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Koszyce w dniu 12 lipca 2016 r.

w odpowiedzi usłyszał jedynie stwierdzenie Wójta Gminy, że " gmina nie podpisała umowy ( red. z Archidiecezją Krakowską czyli Organizatorem ŚDM.) pielgrzymów przyjmować będą prywatne osoby".


Już podczas inauguracji pontyfikatu, Jan Paweł II powiedział do młodych: "Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją". Dlatego tak ważna jest rola władz lokalnych w ramach współdziałania przy organizacji ŚDM Krakow 2016 o czym poświadczają czynne działania sąsiednich Samorządów Gmin Powiatu Proszowickiego.Kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników


Urząd Gminy Koszyce informuje, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras , 20-301 LUBLIN , ul. Fabryczna 15 przysłało ofertę, że organizuje kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Image and video hosting by TinyPic


Szczegóły w linku poniżej -

OFERTA KOLONII DLA DZIECI

OTWARCIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI SOŁECTWA DOLANY
Dolany - NEWSY

26 czerwca 2016 roku (niedziela) obyło się otwarcie Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Dolany., które zostało wykonane społeczna pracą mieszkańców Dolan w 2016 roku.

Image and video hosting by TinyPic


Niedzielną uroczystość otworzył Sołtys Dolan – Pan Tadeusz Polak, który w swym wystąpieniu przede wszystkim dziękował mieszkańcom za społeczne zaangażowanie w dziele budowy Centrum. Przypomniał jak to się stało, że możemy dziś uroczyście otworzyć nasze wspólne lokalne miejsce spotkań, zabawy i rekreacji. Przedstawił tegoroczne inwestycje w Sołectwie oraz plany na przyszłość. Prosząc mieszkańców o dalsze zaangażowanie począwszy od uczestnictwa w zebraniach wiejskich aż po czynna pracę na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny – Sołectwa Dolany.

Następnie przystąpiono do uroczystego otwarcia Centrum Sportu i Rekreacji którego dokonali: Pani Ewa Gzyl - Sołtys Dolan poprzednich Kadencji, Pan Tadeusz Polak – Sołtys Dolan bieżącej Kadencji, Pan Zbigniew Kubik – Członek Rady Sołeckiej oraz Pan Piotr Piórek – Koordynator Prac Budowlanych.

Poświęcenia dokonali Proboszczowie Parafii z Sierosławic i Książnic Wielkich – Ks. Zbigniew Janiczek oraz Ks. Wiesław Baran, którzy wskazywali na wagę powstania tego miejsca, wspólnych spotkań mieszkańców dla budowy pozytywnych relacji sąsiedzkich w duchu życia chrześcijanina.

Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Dolany zostało wybudowane w 2016 roku Społeczna Pracą mieszkańców Dolan. Współfinansowany funduszem Sołeckim, wkładem finansowym mieszkańców oraz budżetem obywatelskim.


Łączny koszt inwestycji to blisko 24 tys. złotych, w tym udział finansowy mieszkańców oraz praca społeczna to około 7 tys. złotych.

ZDJĘCIA


OTWARCIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI SOŁECTWA DOLANY - Zaproszenie
Dolany - NEWSY

Sołtys Dolan Tadeusz Polak Serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na uroczyste otwarcie CENTRUM SPORTU I REKREACJI SOŁECTWA DOLANY połączone z rozpoczęciem wakacji 2016 - NIEDZIELA 26 Czerwca 2016 r godzina 17: 00 na placu Centrum.Image and video hosting by TinyPic


SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)


IX SESJA RADY GMINY KOSZYCE KADENCJI 2014 - 2018


Informujemy mieszkańców Gminy Koszyce iż w dniu 16 czerwca 2016 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Koszycach ( II piętro, sala Nr 21) odbędzie się IX Sesji Rady Gminy Koszyce.

Image and video hosting by TinyPicProponowany porządek Obrad IX Sesji:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koszyce z wykonania budżetu Gminy za rok 2015

3) zmiany budżetu gminy na 2016 rok

4) zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Koszyce

5) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszyce

6) zmiany Uchwały Nr XIX/197/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Koszyce

7) zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

8) rozpatrzenia skargi na niewłaściwe załatwienie wniosku skierowanego do Wójta Gminy Koszyce

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.</span>

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW


SOŁTYS INFORMUJE - II RATA PODATKU 2016
KARTKA PO WSI
INFORMACJA

Szanowni mieszkańcy, Sołtys Sołectwa Dolany uprzejmie informuje i przypomina, że 15 maja br. upływa termin płatności II raty podatku rolnego oraz za wywóz śmieci.

Image and video hosting by TinyPic


Wpłaty II raty podatku oraz za wywóz śmieci można dokonać u Sołtysa ( Dolany 8) w dniach 14 - 15 maja 2016 roku w godzinach od 14:00 do 18:00.


SOŁTYS
Tadeusz Polak


WYWIEŚMY FLAGĘ NA ŚWIĘTA MAJOWE
WAŻNE
Szanowni Państwo! Już wkrótce będziemy obchodzić Święto Konstytucji 3 Maja. W tym dniu będziemy pamiętać nie tylko o samej konstytucji, która była pierwszą europejską i drugą na świecie ustawą zasadniczą, a opracowana została przez najświatlejsze umysły doby oświecenia. Konstytucji, która czyniła poddanych państwa polskiego jego obywatelami, nadała im określone prawa, tworzyła z nich nowoczesny naród, będący od tej pory podmiotem historii. Pamiętać będziemy też o ludziach, którzy powodowani troską o dobro kraju i jego sprawne funkcjonowanie mieli odwagę uczynić ten wielki krok naprzód. Niech wyrazem naszego szacunku i pamięci będą biało – czerwone flagi.

Image and video hosting by TinyPic


Wywieśmy je już na 1 maja – 2 maja w Dzień Flagi na swoich domach,udekorujmy naszymi narodowymi barwami sklepy, a także nasze pojazdy: auta, motocykle, skutery, czy rowery.

Dajmy tym samym wyraz naszego przywiązania do patriotyzmu i wartości narodowych. Bądźmy w tych dniach wszyscy razem pamiętając o tym, że również dzięki majowym wydarzeniom 1791 roku możemy dziś cieszyć się wolnością!


ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Dolany.hpu.pl


AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW NA MIARĘ POTRZEB - Trwa budowa Centrum Sportu i Rekreacji
Dolany - NEWSY

Trwa budowa Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Dolany na działce Nr 127 w naszej miejscowości przy udziale Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dolany 2016 oraz Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszyce 2016. Dzięki udziałowi Społecznemu mieszkańców Sołectwa, w dniu 30 kwietnia wykonaliśmy rabatę okalającą działkę w krawężnikach betonowych wykonanych 16 kwietnia br. z nasadzeniem żywotnikiem zachodnim – szmaragd ( 150 szt.) oraz wypełnieniem korą na podkładzie foli ogrodowej.

Image and video hosting by TinyPic


W sobotniej ( 30 kwietnia ) Akcji Społecznej przy budowie CSiR udział wzięli : Agnieszka Buczek, Karol Polak, Jadwiga Piórek, Zbigniew Gliński, Piotr Pórek, Mateusz Niemiec, Halina Polak, Kazimierz Pietrzyk, Tadeusz Polak, Ewelina Niemiec, Magda Niemiec, Angelika Czekaj, Ewa Gzyl, Kazimierz Zarzycki, Józef Łysek.

Dziękujemy za każdy aktywny udział w dziele rozwoju naszej miejscowości.

ZDJĘCIA

Strona 1 z 55 1 2 3 4 > >>
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZDANIEM RADNEGO


JESTEŚMY OBYWATELAMI, NIE UŻYTKOWĄ TRZODĄ

Image and video hosting by TinyPic
Zbliża się 16 listopada –
dzień wyborów samorządowych poprzedzony kampanią
kuszenia,licytowania dobrodziejstw i przychylania nam nieba.
Znaczna część wyborców przez ostatnie lata doświadczyła
poczucia,iż statystuje w upokarzającymwidowisku,
co zwłaszcza wśród >młodych wyborców wywołuje
już odruch buntu. WIĘCEJ
--------------------------------------------------

FASADOWA SAMORZĄDNOŚĆ DO MUZEUM !!!

ILE ZARABIA KOSZYCKA WŁADZA ? - JAWNE KARTY PŁAC

BLASKI I CIENIE SAMORZĄDU GMINY KOSZYCE

ROZSTRZYGNIE SĄD !!!

WSTRĘT I LĘK ???

WIERNOŚĆ ZASADOM - ZA DUŻY TRUD ???

JAKI STATUT TAKI USTRÓJ

KRĘCI BUDŻET PO STAREMU

DEMOKRACJA INACZEJ ! ???

Z ŻYCIA DIECEZJI KIELECKIEJ
"Dotknij Miłosierdzia" - Peregrynacja
Symboli Światowych Dni Młodzieży 2016


Image and video hosting by TinyPic

Dar i zaufanie - tak najkrócej można wyrazić źródło
Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży.
Św. Jan Paweł II obdarował młodych w roku 1984 Krzyżem
Roku Jubileuszowego, ufając, że poniosą go przez świat jako znak
nadziei i ratunku, które można odnaleźć tylko w Chrystusie.
I nie zawiódł się. WIĘCEJ

................................................................

Rok Życia Konsekrowanego

Bp Piotrowski: Polecam Matce Bożej Łaskawej Kieleckiej dzieło Caritas

Ingres bp. Jana Piotrowskiego do Bazyliki Katedralnej w Kielcach

Bp. Jan Piotrowski Nowym Biskupem Kieleckim

NA SYGNALE
Wypadek w Sierosławicach

ARCHIWUM- 997 CZYLI NA SYGNALE

U SĄSIADÓW

III Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej w Piłkę Siatkową w Proszowicach (6-7.12.2014)

ARCHIWUM - U SĄSIADÓW

ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie