INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA22-05-2019 13:44
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 47
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

"Konsultacje w sprawie nadania praw miejskich Koszycom niezgodne z obowiązującym Prawem"
STOWARZYSZENIE  WSPIERANIA DEMOKRACJI LOKALNEJ

Uwaga Mieszkańcy gminy Koszyce !


Wójt Gminy Koszyce zarządził:
"..Konsultacje w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Koszyce statusu miasta zostaną przeprowadzone w dniach od 20 grudnia 2017 roku do 30 stycznia 2018 roku w formie bezpośredniej- poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych przez mieszkańców.
Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w sołectwach."
(Zarządzenie Nr 168/2017)Stowarzyszenie Wspierania Demokracji Lokalnej uważa, że taki sposób przeprowadzenia konsultacji nie jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Każdy mieszkaniec gminy powinien mieć zagwarantowane, że będzie podejmował decyzję w takich warunkach technicznych i politycznych, które umożliwią mu nieskrępowane prawo do jej podjęcia, i że jego decyzja nie będzie ustalona i ujawniona.
Istotą konsultacji jest uzyskanie obrazu poglądów mieszkańców danej wspólnoty samorządowej, a nie indywidualnych jednostek.


SWDL apeluje o wstrzymanie się z podawaniem swoich danych osobowych i podpisywania kart konsultacyjnych do momentu rozstrzygnięcia tej kwestii przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.


SESJA BUDŻETOWA RADY GMINY KOSZYCE 1 GRUDNIA 2017
Z URZĘDU
Informujemy mieszkańców, że w dniu 1 grudnia b.r o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Koszycach odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Koszyce.Porządek Obrad:


1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) uchwały budżetowej Gminy Koszyce na rok 2018
2) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koszyce
3) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
4) przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miejscowości Koszyce
5) podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Koszyce statusu miasta
6) przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Koszyce konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce
7) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
8) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
9) uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
10) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
11) przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Koszyce na rok 2018
12) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Koszyce na rok 2018


13) zmiany uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich
14) zmiany uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącej w skład Centrum Oświatowego w Koszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącą w skład Centrum Oświatowego w Koszycach
15) regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy Koszyce
16) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, z innymi formami wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce
17) utworzenia Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Książnicach Wielkich
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Sesji.


Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓWBUDŻETOWY PROJEKT - Niezrównoważonego rozwoju Sołectw w 2018 r
Dolany - NEWSY

Jak co roku w miesiącu wrześniu zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową, Sołectwo Dolany złożyło do Wójta Gminy Koszyce sprecyzowany w ośmiu punktach wniosek budżetowy w tym wnioskowanie ponawiane po raz kolejny o : budowę budynku wielofunkcyjnego ( świetlicy Wiejskiej) na którą z funduszu sołeckiego 2018 Sołectwa Dolany wydzielono stosowną kwotę, przebudowę drogi gminnej Dolany - Błonia, która min. pozwoli oddać do użytkowania zbudowany przez mieszkańców w 2017 roku - parking oraz dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Dolany.Pomimo obowiązującej w gminie Koszyce Strategii Zrównoważonego Rozwoju do Projektu Budżetu na 2018 rok nie wprowadzono żadnej z zawnioskowanych przez Sołectwo inwestycji.

Z uwagi na zaistniały stan projektu budżetu Sołectwo złożyło o jego stosowną autopoprawkę a przy jej braku o odpowiednie samodzielne wprowadzenie do budżetu przez Radę Gminy Koszyce.PROJEKT BUDŻETU GMINY KOSZYCE NA ROK 2018


Dokumenty poniżej

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA KRAJÓWCE W DOLANACH
Dolany - NEWSY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że w związku z wnioskiem mieszkańców Dolan w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych w Dolanach przy drodze krajowej Nr 79 biorąc pod uwagę fakt, że wnioskowane przejście dla pieszych zlokalizowane byłoby pomiędzy zatokami autobusowymi tutejszy oddział widzi możliwość jego wyznaczenia w terenie. Przejście dla pieszych zostanie wymalowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych po wykonaniu i zatwierdzeniu stosownego projektu zmian stałej organizacji ruchu. Jednocześnie w swym piśmie GDDKiA zwraca się do Wójta Gminy Koszyce mając na celu stworzenie bezpiecznych miejsc przekraczania drogi krajowej o podjęcie działań zmierzających do jego oświetlenia co należy do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami prawa.Mieszkańcy Dolan w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na drodze krajowej Nr 79 podczas zebrania wiejskiego w dniu 9 września 2017 roku pod adresem zarządcy drogi krajowej Nr 79 zgłosili wniosek o wyznaczenie i oznakowanie poziome i pionowe przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych zlokalizowanych w Dolanach.

Stosownym pismem Wójt Gminy zwrócił się do GDDKiA o zajęcie stanowiska w sprawie w/w wniosku.

Jak informuje GDDKiA - w związku z wnioskiem mieszkańców Dolan w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości przystanków autobusowych w Dolanach przy drodze krajowej Nr 79 biorąc pod uwagę fakt, że wnioskowane przejście dla pieszych zlokalizowane byłoby pomiędzy zatokami autobusowymi tutejszy oddział widzi możliwość jego wyznaczenia w terenie. Przejście dla pieszych zostanie wymalowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych po wykonaniu i zatwierdzeniu stosownego projektu zmian stałej organizacji ruchu. Jednocześnie w swym piśmie GDDKiA zwraca się do Wójta Gminy Koszyce mając na celu stworzenie bezpiecznych miejsc przekraczania drogi krajowej o podjęcie działań zmierzających do jego oświetlenia co należy do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami prawa.


Mieszkańcy Sołectwa wyszli już na przeciw potrzebie oświetlenia drogi krajowej w miejscowości wydzielając stosowną kwotę w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

OBRADOWAĆ BĘDĄ STAŁE KOMISJE RADY GMINY KOSZYCE
Z URZĘDU

Informujemy mieszkańców Gminy Koszyce, iż w dniu 23 listopada br. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku i Spraw Socjalnych a w dniu 24 listopada br. odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Finansów i Gospodarki. Posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Koszyce rozpoczną się o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koszyce.

Image and video hosting by TinyPicPorządek posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Koszyce:

1.Budżet Gminy Koszyce na rok 2018 - przedstawienie założeń projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz jego zaopiniowanie

2.Rozpatrzenie i zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał

3. Sprawy różne, wolne wnioski-----------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy jednocześnie mieszkańców Gminy Koszyce, że każdy mieszkaniec gminy ma prawo uczestniczyć zarówno w pracach Komisji jak i Sesjach Rady Gminy Koszyce oraz zabierać głos, zgłaszać wnioski oraz interwencje podczas posiedzenia Komisji oraz Sesji Rady Gminy Koszyce , zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym oraz Statutem Gminy Koszyce, oraz wnioskować o wydanie protokołu z w/w posiedzeń.

Informujemy także Sołtysów, iż na takich samych zasadach jak podczas Sesji Rady Gminy,maja prawo uczestniczyć w Posiedzeniach Komisji Rady Gminy, także bez zaproszenia. Sołtysi zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, winni otrzymać także materiały w tym projekty uchwał procedowanych podczas posiedzeń Komisji.


W DOLANACH POWSTAŁO STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI
Dolany - NEWSY

7 października br. podczas zebrania założycielskiego powołano Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dolany, które następnie pomyślnie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.Głównym czynnikiem zrównoważonego rozwoju Dolan w Gminie Koszyce stają się jego mieszkańcy. To ich wspólne zaangażowanie zdecydowało w roku 2016 o sukcesie pełnego zagospodarowania Centrum Sportu i Rekreacji w trybie jedno rocznym. W roku 2017 w tym samym trybie wspólnego zaangażowania mieszkańcy Dolan wybudowali parking dla samochodów osobowych w Sołectwie.

Rosnąca aktywność i wspólna odpowiedzialność za przyszłość i rozwój Sołectwa skłoniła mieszkańców do powołania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dolany, którego głównymi celami będzie proponowanie, wspieranie i realizacja różnego rodzaju inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych służących integralnemu rozwojowi wsi Dolany przy jednoczesnym poszanowaniu jej tradycji.

Jako Stowarzyszenie opierając swą działalność na pracy społecznej swych członków chcemy współpracować z wszelkimi Instytucjami rządowymi oraz samorządowymi w działaniach przyczyniających się do szeroko pojętego rozwoju wsi Dolany oraz okolicy.

Powołując do życia Stowarzyszenie w roku 650 rocznicy nadania przez Króla Kazimierza Wielkiego Dolanom Praw Magdeburskich, przy jednocześnie wzrastającej aktywności społecznej mieszkańców za motto swej działalności można by przywołać słowa opisujące Króla Kazimierza Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną, tak i my jako członkowie Stowarzyszenia dążyć chcemy do uniwersalnego rozwoju naszej małej ojczyzny, najbliższego otoczenia.

W roku 2018 chcemy zorganizować uroczyste obchody 650 rocznicy nadania przez Króla Kazimierza Wielkiego Dolanom Praw Magdeburskich, zamierzamy także wydać monografię miejscowości oraz przy współpracy z Instytucjami Publicznymi ubiegać się o priorytetowe inwestycje w Sołectwie w tym budowę Świetlicy Wiejskiej.

W skład Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dolany powołani zostali młodzi mieszkańcy wsi :

- Karol Polak – Prezes Zarządu
- Anna Zając – Wice-prezes Zarządu
- Katarzyna Buczek – Skarbnik

W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dolany
Prezes Zarządu – Karol Polak


BÓG - HONOR - OJCZYZNA ŹRÓDŁEM PATRIOTYZMU
LOKALNE CENTRUM PATRIOTYCZNE

W sobotę 11 listopada w całym kraju obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji także Sołectwo Dolany wraz z Lokalnym Centrum Patriotycznym przygotowało oficjalne obywatelskie uroczystości będące otwarciem jubileuszowego roku 100 – lecia Niepodległości.Oficjalne uroczystości 99 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się o godzinie 11:30 w Sierosławicach Mszą Świętą którą odprawił Ks. Zbigniew Janiczek w intencji Ojczyzny. W swym kazaniu ksiądz proboszcz skupił się na dzisiejszym znaczeniu słowa patriotyzm.

Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy uroczystości w tym poczty sztandarowe, dostojni goście, mieszkańcy oraz młodzież przemieścili się przed Kaplice NMP Królowej Polski gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości.
Tu w samo południe przed patriotycznym obeliskiem BÓG – HONOR – OJCZYZNA z datami z historii Polski przy dźwiękach werbli złożono wieńce, kwiaty i znicze lecz zanim to się stało odśpiewano hymn państwowy oraz minutą ciszy uhonorowano wszystkich tych którzy tego roku odeszli na wieczną wachtę w tym por. Alfreda Sambora ps. Sokół - który w mrocznych czasach Niemieckiej okupacji w wieku lat 16, by walczyć z okupantem wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Po wojnie przejawiał aktywność społeczno – polityczną w ramach organizacji i działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „ Solidarność”, pełniąc zaś funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Koszyce kluczowo wpłynął na przyłączenie Gminy Koszyce do województwa małopolskiego. Jako kombatant i uczestnik „ Akcji Burza” podczas spotkań z młodzieżą szkolną udzielał prelekcji na temat działalności Rzeczypospolitej Partyzanckiej na naszym terenie. 1 marca 2016 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę - Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości.

Prowadzący Obywatelską uroczystość – Przewodniczący Lokalnego Centrum Patriotycznego Tadeusz Polak w swym okolicznościowym wystąpieniu przypomniał zgromadzonym genezę odzyskania Niepodległości wskazując, że i dziś zwłaszcza od polityków i funkcjonariuszy publicznych różnych szczebli oczekuje się spełnienia wysokich standardów: uczciwości, kompetencji i lojalności wobec polskiej wspólnoty narodowej.
Gromadząc się w tym miejscu 11 listopada w intencji Niepodległej Ojczyzny i jej pomyślności kosztem opuszczenia ciepłej kanapy z naruszeniem swojego tak zwanego „ świętego spokoju” wykazujemy także i my odważną, aktywną troskę o Rzeczypospolitą - mówił Tadeusz Polak, dziękując wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prof. Włodzimierz Bernacki wskazał natomiast na szczególny charakter tego miejsca budującego wspólnotę min. poprzez tradycję corocznych obywatelskich uroczystości 11 listopada w tym miejscu, odnosząc się do przeszłości opisując panującą sytuacje podczas zaborów po tej stronie Wisły w Zaborze Rosyjskim a Zaborem Austriackim po drugiej stronie Wisły.

Uczestniczący w uroczystości w imieniu Posła Na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Norberta Kaczmarczyka – Jacenty Miłek odczytał okolicznościowy list w imieniu Posła Norberta Kaczmarczyka skierowany do uczestników tej obywatelskiej uroczystości w Dolanach.

Historyk i regionalista - Henryk Pomykalski w swym obszernym wystąpieniu skupił się natomiast na znaczeniu w odzyskaniu Niepodległości naszej najbliższej okolicy.

Występujący w imieniu Samorządu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Jan Polak stwierdził natomiast, że dzisiejszy patriotyzm to także rzeczywista aktywność społeczna wszystkich mieszkańców podając jako przykład wybudowany w tym roku przez mieszkańców Dolan parking. Podziękował także prof. Włodzimierzowi Bernackiemu za zaangażowanie przy budowie chodników w Śmiłowicach i Hebdowie jednocześnie licząc że na 100 – lecie Niepodległości chodnik przy krajówce dobiegnie tu do Kaplicy w Dolanach.

Planując uczczenie w przyszłym roku setnej rocznicy Niepodległości Przewodniczący Lokalnego Centrum Patriotycznego - Tadeusz Polak, serdecznie zaprosił wszystkich w imieniu Samorządu Dolan, Lokalnego Centrum Patriotycznego oraz powołanego kilka dni temu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dolany na Obywatelskie uroczystości setnej rocznicy odzyskania Niepodległości - by w tym miejscu mającym szczególny charakter łączącego wspólnoty gminne, parafialne, dekanalne, w przeszłości również wojewódzkie na Królewskim Szlaku Jagiellońskim nad Wisłą, królową polskich rzek rozdzielającą zaborców Najjaśniejszej Rzeczypospolitej złożyć uroczyście symboliczny hołd tym którzy wywalczyli Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prosić o Jej pomyślną teraźniejszość i przyszłość.

Obywatelskie obchody 99 rocznicy odzyskania Niepodległości w Dolanach zakończył koncert pieśni patriotycznych wśród których nie mogło zabraknąć takich pieśni jak : "Legiony Polskie", "Hej Wodzu Miły" czy "Rota".

Patronat honorowy nad Obywatelskimi uroczystościami 99 rocznicy odzyskania Niepodległości w Dolanach udzielili prof. Włodzimierz Bernacki – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Polskiej Delegacji Parlamentarnej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, Ks. Wiesław Baran - Proboszcz Parafii Książnice Wielkie oraz Ks. Zbigniew Janiczek – Proboszcz Parafii Sierosławice.

Tegoroczne Obywatelskie świętowanie w Lokalnym Centrum Patriotycznym otwiera jubileuszowy rok 100 – lecia Niepodległości.

ZDJĘCIA


IV RATA PODATKU I ZA WYWÓZ ŚMIECI
Dolany - NEWSY

OBYWATELSKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W DOLANACH
LOKALNE CENTRUM PATRIOTYCZNE

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI DOLANY
Dolany - NEWSY

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH POPIERA APEL MIESZKAŃCÓW DOLAN
Dolany - NEWSY

"Traktując bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych w Małopolsce jako sprawę priorytetową w działaniach zarówno tut. Zarządu jak i władz Województwa Małopolskiego, chcielibyśmy wyrazić poparcie dla mieszkańców Dolan w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i komfortu komunikacyjnego na własnym terenie. W naszym odczuciu, spełnianie potrzeb lokalnej społeczności winno być priorytetem gminnych władz samorządowych" - czytamy w piśmie Zarządu Dróg Wojewódzkich skierowanym do Sołtysa Dolan w związku z Apelem w sprawie przebudowy w 2017 roku drogi gminnej K 160072 Dolany - Błonia.

Poniżej zamieszczamy skan pismaStrona 5 z 64 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie