UCHWAŁY OSTATNIEJ SESJI "STAREJ" RADY Z DNIA 29.10. 2010
Dodane przez SYDNEI dnia Grudzień 04 2010 10:20:41
dniu 29 Października 2010 roku, w urzędzie Gminy Koszyce odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2006 - 2010 podczas której radni podjeli uchwały, z których prezentujemy te najistotniejsze dla mieszkańców.Uchwała 212 z dnia 29 Pażdziernika 2010


Rada Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koszyce
uchwala co następuje:

- Do 30 września poprzedzającego rok budźetowy kierownicy jednostek budżetowych gminy i samorządowych jednostek kultury opracowują i przedkładają Wójtowi Gminy wnioski budżetowe w formie planów rzeczowych zadań i projektów finansowych.

- Radni, przedstawiciele sołectw oraz reprezentanci organizacji społecznych - po przeprowadzeniu konsultacji i zapoznaniu sie z potrzebami mieszkańców - mogę składać do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy Wójtowi Gminy wnioski do projektu uchwały budżetowej.


Uchwała 213 z dnia 29 Października 2010


Rada Gminy postanowiła zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1.422,773 zł na sfinansowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości : Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2013 - 2020, ze źródeł podatku dochodowego od osób fizycznych.Uchwała 214 z dnia 29 Października 2010


Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągnięcia zobowiązania i zawarcia umowy w 2010 roku na realizację zadania pt: Budowa kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce.

Zabespieczono środki finansowe z budrzetu gminy na lata 2011- 2013 w wysokości 15,900,372,22 zł


Uchwała 215 z dnia 29 Pażdziernika 2010

Rada Gminy Koszyce upoważniła Wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązania i zawarcia umowy w 2010 roku na realizację odśnieżanie dróg gminnych w 2011 roku.

Zabespieczono na ten cel środki finansowe w wysokości 63,280,00 zł.


Uchwała 216 z dnia 29 Pażdziernika 2010

Rada Gminy Koszyce upoważniła Wójta Gminy Koszyce do zaciągnięcia zobowiązania na
realizację projektu pod nazwą: Dobrze liczę. Liczę na siebie! dodatkowa oferta
edukacyjna skierowana do uczniów SP w Książnicach Wielkich w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

łączna kwota zabespieczona na ten cel z budrzetu Gminy Koszyce na rok 2011 wynosi: 47,600,00 zł


Uchwała 217 z dnia 29 Października 2010


Rada Gminy Koszyce upoważniła Wójta Gminy Koszyce do zaciągnięcia zobowiązania na
realizację projektu pod nazwą: Pokaż na co cię stać;dodatkowa oferta zajęć edukacyjnych z języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum w Koszycach w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

łączna kwota zabespieczona na ten cel z budrzetu Gminy Koszyce na 2011 rok wynosi 49,960,00 zł.


Uchwała 218 z dnia 29 Października 2010

Rada Gminy Koszyce upoważniła Wójta Gminy Koszyce do zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pod nazwą: Bliżej matematyki ; bliżej świata - dodatkowa oferta
edukacyjna skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej w Koszycach; w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

łączna kwota zabespieczona z budrzetu Gminy Koszyce na 2011 rok wynosi : 38,920,00 zł.Uchwała 221 z dnia 29 Października 2010

Rada Gminy Koszyce uchwaliła dopłatę do taryfowej grupy odbiorców usługi "S1" - opłaty za ścieki bytowo - gospodarcze z gospodarstw domowych w Gminie Koszyce za odprowadanie ścieków w wysokości 0,50 zł. brutto do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, według rozliczenia z odbiorcami za ilości odprowadznych ścieków, ustaloną na podstawie urządzeń pomiarowych i w rozliczeniach ryczałtowych na rok obowiązywania taryf od stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011roku.


Uchwała 222 z dnia 29 Października 2010


Rada Gminy Koszyce zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koszyce, na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, przedstawioną przez Zakład Wykonania Instalacji Cieplnych i Wodno - Kanalizacyjnych W. Czopek i M. Czopek s. c. Zabierzów.

Zobowiązała Zakład Wykonania Instalacji Cieplnych i Wodno - Kanalizacyjnych W. Czopek i M. Czopek s.c. Zabierzów. do ogłoszenia taryfy w prasie lokalnej oraz w formie plakatów we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Koszyce, w terminie conajmniej 7 dni przed ich wejściem w życie.

( Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Koszyce w roku taryfowym 2011 zamieścimy w oddzielnym newsie dla głębszego rozpoznania tematu).


Uchwała 223 z dnia 29 Października 2010

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Koszyce do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie potwierdzenia nabycia przez gmine własności nieruchomości gruntowych z mocy prawa:

* obręb Koszyce, działki nr. ewidencyjny:

- 230 o pow. 0,5118 ha
- 397/1 o pow. 0,1358 ha
- 397/2 o pow. 0,0841 ha
- 399 o pow. 0,0465 ha
łącznie - 0,7782 ha

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Gminy Koszyce
http://www.koszyce.gmina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=240:uchway-rady-gminy-29-padziernik-2010&catid=60:uchway-rady&Itemid=96&lang=pl


red. SYDNEI