SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA SOŁECTWA DOLANY ZA ROK 2015
Dodane przez SYDNEI dnia Marzec 14 2016 14:38:37
6 Lutego 2015 roku podczas Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w naszym Sołectwie, uczestniczący w tym zebraniu mieszkańcy Dolan powierzyli mi sprawowanie funkcji Sołtysa Sołectwa Dolany.
Dziś, po roku swej działalności jako Sołtys - składam Sprawozdanie z Działalności za rok 2015.


Image and video hosting by TinyPic


O tym w jakim Sołectwie żyć będziemy za kilka lat zdecydować możemy już dziś, poprzez wspólne aktywne zaangażowanie społeczne na rzecz rozwoju Naszej miejscowości, udział większej liczby mieszkańców w Zebraniach Wiejskich czy też w zaangażowaniu większości mieszkańców w budowie Centrum Sportu i Rekreacji a w latach kolejnych parkingu czy świetlicy wiejskiej Naszego Sołectwa.

Przyznane dotacje w ramach funduszu Sołeckiego czy też Budżetu Obywatelskiego w latach poprzednich dały możliwości zakupu działek Nr 127 oraz 41. W roku bieżącym dają możliwości zagospodarowania działki Nr 127 .Plac zabaw dla dzieci, który tam powstanie oraz strefa rekreacji będzie mieć wpływ na integrację mieszkańców Dolan.

Jako Samorząd Wiejski liczymy, że bieżący rok przyniesie realizację tak oczekiwanych inwestycji jak budowa zatok autobusowych , odbudowa drogi gminnej Dolany – Błonie czy pełnego kompleksowego uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Dolany.

Dlatego dziś jako Sołtys Sołectwa Dolany zwracam się do Państwa o zaangażowanie społeczne wszystkich mieszkańców na rzecz rozwoju, abyśmy jako wspólnota Sołecka zaangażowali się wspólnie w budowę Naszej małej Ojczyzny jakim jest Sołectwo Dolany.

SOŁTYS - Tadeusz Polak

( aby zobaczyć sprawozdanie kliknij poniżej --- > więcej )Rozszerzona zawartość newsa
6 Lutego 2015 roku podczas Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w naszym Sołectwie, uczestniczący w tym zebraniu mieszkańcy Dolan powierzyli mi sprawowanie funkcji Sołtysa Sołectwa Dolany.
Dziś, po roku swej działalności jako Sołtys - składam Sprawozdanie z Działalności za rok 2015.


Image and video hosting by TinyPic


O tym w jakim Sołectwie żyć będziemy za kilka lat zdecydować możemy już dziś, poprzez wspólne aktywne zaangażowanie społeczne na rzecz rozwoju Naszej miejscowości, udział większej liczby mieszkańców w Zebraniach Wiejskich czy też w zaangażowaniu większości mieszkańców w budowie Centrum Sportu i Rekreacji a w latach kolejnych parkingu czy świetlicy wiejskiej Naszego Sołectwa.

Przyznane dotacje w ramach funduszu Sołeckiego czy też Budżetu Obywatelskiego w latach poprzednich dały możliwości zakupu działek Nr 127 oraz 41. W roku bieżącym dają możliwości zagospodarowania działki Nr 127 .Plac zabaw dla dzieci, który tam powstanie oraz strefa rekreacji będzie mieć wpływ na integrację mieszkańców Dolan.

Jako Samorząd Wiejski liczymy, że bieżący rok przyniesie realizację tak oczekiwanych inwestycji jak budowa zatok autobusowych , odbudowa drogi gminnej Dolany – Błonie czy pełnego kompleksowego uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Dolany.

Dlatego dziś jako Sołtys Sołectwa Dolany zwracam się do Państwa o zaangażowanie społeczne wszystkich mieszkańców na rzecz rozwoju, abyśmy jako wspólnota Sołecka zaangażowali się wspólnie w budowę Naszej małej Ojczyzny jakim jest Sołectwo Dolany.

SOŁTYS - Tadeusz Polak


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA SOŁECTWA DOLANY ZA ROK 2015


Wprowadzenie

6 Lutego 2015 roku podczas Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w naszym Sołectwie, uczestniczący w tym zebraniu mieszkańcy Dolan powierzyli mi sprawowanie funkcji Sołtysa Sołectwa Dolany. Dokonano także wyboru Rady Sołeckiej w skład której weszli: Pani Anna Woźniak ( Przewodniczący Rady Sołeckiej), Pan Jan Buczek oraz Pan Zbigniew Kubik.

Przekazanie zdawczo – odbiorcze Sołectwa nowo wybranemu Sołtysowi odbyło się 17 lutego 2015 roku, w ramach którego jak opisano w protokole zdawczo – odbiorczym ustępujący Sołtys, przekazał mi : pieczątkę Urzędu Gminy Koszyce o nazwie „ Sołectwo Dolany. Sołtys Gmina Koszyce”, poduszkę do pieczątek, szyld z napisem Sołtys, 3 ławki wiejskie, 2 stoły rozkładane biesiadne, 30 szt. krzeseł składanych, tablicę ogłoszeń przy posesji P. Pietrzyk.

W dniu 27 lutego 2015 roku ustępujący Sołtys przekazał ponadto – 3 sztuki lustra drogowego oraz 3 słupki metalowe do zamontowania na nich luster. Chcę podkreślić, że w ramach przekazania zdawczo – odbiorczego Sołectwa nie przekazano mi żadnych dokumentów Sołectwa w tym dokumentów dotyczących spraw bieżących w tym jeszcze nie zakończonych oraz protokołów z zebrań wiejskich Sołectwa z lat poprzednich. W sprawie tej Samorząd Gminy nie udzielił mi wyjaśnień i pomocy.

W pierwszym roku działalności Sołtysa odbyły się 4 Zebrania Wiejskie Sołectwa Dolany , podczas których Samorząd Mieszkańców uchwalił łącznie 7 Uchwał Zebrania Wiejskiego, jedną Opinię Zebrania Wiejskiego oraz Wnioski Budżetowe Sołectwa Dolany do Budżetu Gminy Koszyce na rok 2016.

Uchwały Zebrania Wiejskiego w 2015 roku dotyczyły:

1. Określenia stałych godzin obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany w Gminie Koszyce

2. Pozyskania działki Nr 41 obręb Dolany na rzecz Gminy Koszyce

3. Przekazania w użytkowanie nieruchomości Nr ewidencyjny 127 we wsi Dolany na rzecz Sołectwa Dolany w Gminie Koszyce.

4. Przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dolany w Gminie Koszyce.

5. uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok.

6. uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok

7. Zmiany przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok.

Opinia Zebrania Wiejskiego dotyczyła:

1. Złożenia przez Sołtysa Sołectwa Dolany w dniu 09.04.2013 r. do Starosty Powiatu Proszowickiego, Pana Zbigniewa Wójcika – wniosku o przeprowadzenie scaleń gruntów wsi Dolany.

Wnioski Budżetowe Sołectwa Dolany do Budżetu Gminy Koszyce na rok 2016 dotyczyły :

1. Budowy zatok przystankowych wraz z wiatami przy DK 79

2. Odbudowy Drogi Gminnej Dolany – Błonie

3. Doświetlenia Dróg Gminnych w miejscowości Dolany

4. Budowy brakującego odcinka oświetlenia ulicznego przy DK 79 w Dolanach

5. Udrożnienia/odbudowy dwóch spływów wód do rzeki Wisły

6. Budowy chodnika w miejscowości Dolany przy DK 79

7. Budowy Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce Nr 41 w Dolanach

8. Opracowania i przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dolany.

W sprawach istotnych dla mieszkańców Dolan, bieżące informacje zamieszczane są na trzech tablicach ogłoszeń w Naszej miejscowości oraz publikowane na stronie internetowej www.dolany.hpu.pl.

W związku z nabyciem za fundusz Sołecki roku 2014 działki Nr 127 w Naszej miejscowości wystąpiłem 2 lutego 2015 roku na Sesji Rady Gminy Koszyce do Wójta Gminy o dopilnowanie oznaczenia tej działki geodezyjnymi granicznikami co zostało niezwłocznie wykonane.

W miesiącu marcu działkę 127 wykosiłem, przeglebogryzowałem, przeorałem, uprawiłem wyrównując ją, co umożliwiło posianie trawy sportowej, która w roku 2015 była pięciokrotnie koszona przez Sołtysa.
W dniu 11 kwietnia zostały zamontowane 3 lustra drogowe zakupione z funduszu sołeckiego 2014 Sołectwa Dolany oraz dwie tablice informacyjne wykonane i sfinansowane w całości przez Sołtysa z otrzymanego wynagrodzenia inkasenckiego oraz z otrzymanych diet za udział w Sesjach Rady Gminy Koszyce.

W zamontowaniu luster i tablic 11 kwietnia 2015 roku uczestniczyli wraz z Sołtysem , mieszkańcy: Członek Rady Sołeckiej – Zbigniew Kubik, Ryszard Nowak, Zbigniew Filipowicz oraz Karol Polak.

Systematycznie wykaszane w 2015 roku były oraz będą w roku bieżącym działki: przy Kaplicy N.M.P. Królowej Polski, Nr 41 oraz Nr 127. Nadmienić należy także, dbałość o wystrój oraz bieżące utrzymanie porządku przy Kaplicy N.M.P. Królowej Polski.

Jako Sołtys w 2015 roku uczestniczyłem w 5 Sesjach Rady Gminy Koszyce oraz Komisjach Rady Gminy.
Na bieżąco w ramach otrzymanych upoważnień w imieniu Sołectwa Dolany występowałem z wnioskami do Samorządu Gminy, Starosty Proszowickiego oraz Wojewody Małopolskiego.


Plan Zadań Inwestycyjno - Społecznych Sołectwa Dolany w 2015 roku

Plan realizacji zadań inwestycyjno – społecznych Sołectwa Dolany jest sukcesywnie realizowany w miarę dostępnych możliwości wsparcia udzielonego przez Samorząd Gminy Koszyce oraz mieszkańców Sołectwa.

W roku 2015 Sołtys Sołectwa Dolany zabiegał przede wszystkim o realizację głównych zadań spisanych w formie corocznych wniosków Sołectwa do budżetu Gminy Koszyce, w tym kontynuację zadań nie zrealizowanych w poprzednich kadencjach Samorządu.

Wśród tych zadań znalazły się takie zadania jak:

1. Budowa zatok przystankowych wraz z wiatami przy DK 79

2. Odbudowa Drogi Gminnej Dolany – Błonie

3. Doświetlenie Dróg Gminnych w miejscowości Dolany oraz budowa brakującego oświetlenia ulicznego przy DK 79 w Dolanach

4. Udrożnienie/odbudowa dwóch spływów wód do rzeki Wisły

5. Budowa chodnika w miejscowości Dolany przy DK 79

6. Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce Nr 41 w Dolanach

7. Opracowanie i przyjęcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dolany.

8. Zagospodarowanie działki Nr 127

9. Promocja Sołectwa Dolany


1. Budowa zatok przystankowych wraz z wiatami przy DK 79

Głównym i jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych roku 2015 jak i lat poprzednich jest budowa zatok autobusowych i wiat przystankowych w naszej miejscowości.
Wynika to ze względu na dbałość o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i osób poruszających się DK 79 ale także komfortem wszystkich mieszkańców korzystających codziennie z przystanków autobusowych w Naszej Miejscowości.
Przedłużająca się procedura pozyskania pozwolenia na budowę przez Urząd Gminy Koszyce oraz spisywanymi kolejnymi aneksami do porozumienia pomiędzy Gminą Koszyce na GDDKiA spowodowała, że nie udało się do tej pory zrealizować w pełni tego zadania.
Jak wynika z wypowiedzi Wójta Gminy Koszyce podczas Sesji Rady Gminy Koszyce, Gmina uzyskała pozwolenie na budowę, a całość dokumentacji przekazała GDDKiA zgodnie z terminem wynikającym z aneksu do porozumienia tj. 30 września 2015 roku.
Z kolei w GDDKiA w październiku 2015 roku uzyskaliśmy informacje, że zadanie związane z budową przedmiotowych zatok autobusowych zostało zgłoszone do Planu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych. Termin rozpoczęcia ich realizacji zależy od przyznanych z Centrali w Warszawie środków celowych na tą inwestycję.

2. Odbudowa Drogi Gminnej Dolany – Błonie


W kadencji 2011 – 2015 droga gminna Dolany – Błonie była kilkakrotnie remontowana, jednakże charakter górzysty tej drogi z gruntowo kamienistą jej nawierzchnią po każdym ulewnym deszczu powoduje niemożliwość poruszania się po niej.
Samorząd Sołectwa Dolany od lat zabiega o jej gruntowną odbudowę w ramach której następuje potrzeba wykonania dywanika asfaltowego.
W budżecie Gminy Koszyce na rok 2014 zapisano kolejny remont drogi na Błonie. W wyniku tego gruntownego remontu miała nastąpić jej gruntowna modernizacja wraz z ułożeniem dywanika asfaltowego.
Niestety inwestycja ta nie została wykonana. W związku z tym oraz z brakiem możliwości poruszania się po tej drodze jako Sołtys Sołectwa Dolany w ramach upoważnienia Zebrania Wiejskiego skierowałem do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pismo o zbadanie przyczyny nie wykonania budżetu Gminy Koszyce na rok 2014 w zakresie remontu drogi Dolany – Błonie oraz o niezwłoczne przyjęcie stosownych działań naprawczych tej drogi.

Z kolei jak informuje Wójt Gminy Koszyce pismem z dnia 05.10.2015, dla remontu drogi gminnej nr K160072 Dolany – Błonie została opracowana dokumentacja techniczna. Zakres planowanych prac do wykonania obejmuje min. wykonanie nawierzchni bitumicznej od drogi krajowej nr 79 do połączenia z drogą gminą Jaksice – Parcela Górna.
Odbudowa Drogi gminnej Dolany – Błonie została uwzględniona do realizacji w budżecie Gminy Koszyce na rok 2016.

3. Doświetlenie Dróg Gminnych w miejscowości Dolany oraz budowa brakującego oświetlenia ulicznego przy DK 79 w Dolanach


Jak wynika z ustawy o samorządzie gminnym, dostateczne oświetlenia dróg publicznych to jedno z zadań własnych gminy.
Sprawa doświetlenia dróg gminnych w Sołectwie Dolany była przedmiotem procesu wnioskowego, dyskusji oraz zgłoszeń w poprzednich latach.
17 lutego 2015 roku jako Sołtys Sołectwa Dolany, wystąpiłem do Urzędu Gminy Koszyce z zgłoszeniem o pełne oświetlenie uliczne w miejscowości tj. drogi Krajowej Nr 79 oraz dróg gminnych znajdujących się na terenie Sołectwa.

W kompleksowym oświetleniu naszej miejscowości, wyróżniłem trzy zadania priorytetowe do wykonania:

 Oświetlenie uliczne drogi krajowej DK 79, około 500 mb ( od posesji p. Karlik do granicy z miejscowością Sierosławice w Gminie Nowe Brzesko) poprzez budowę nowej linii energetycznej, około 10 słupów z lampami oświetleniowymi.
 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 160003 Dolany – Chełmy ( od posesji p. Pietrzyk do posesji p. Tomczyk) poprzez uzupełnienie 13 sztuk lamp oświetleniowych do montażu na słupach linii energetycznej.
 Oświetlenie uliczne ( przysiółek – Chełmy, od posesji p. Kukułka do posesji p. Zarzycki) poprzez montaż 6 sztuk lamp oświetleniowych na słupach istniejącej linii energetycznej.
Dla uzupełnienia pełnego kompleksowego oświetlenia Sołectwa Dolany także budowy oświetlenia ulicznego ( przysiółek Folwark, od posesji p. Tomczyk do posesji p. Łysek).
Jak informuje Wójt Gminy Koszyce w przesłanym piśmie z dnia 08.02.2016 – Gmina Koszyce planuje wykonać modernizację oświetlenia ulicznego na całym jej terenie. Polegać ona będzie min. na uzupełnieniu brakujących odcinków oświetlenia ulicznego oraz na wymianie istniejących lamp na lampy LED z automatycznym sterowaniem.

W związku z tym pismem jako Sołtys Sołectwa Dolany, pismem z dnia 11.02.2016 r. ponownie zgłosiłem potrzebę pełnego oświetlenia ulicznego w miejscowości tj. drogi Krajowej Nr 79 oraz dróg gminnych znajdujących się na terenie Sołectwa. Razem 4 odcinki priorytetowe opisane powyżej.


4. Udrożnienie/odbudowa dwóch spływów wód do rzeki Wisły

Inwestycja udrożnienia jednego z spływów do rzeki Wisły w Naszej miejscowości została zgłoszona w ramach wniosków do Budżetu Gminy Koszyce na 2016 rok.
Inwestycja ta może być wykonana przy zaangażowaniu środków budżetowych Gminy Koszyce z zastosowaniem dotacji z zewnętrznych środków pomocowych.

5. Budowa chodnika w miejscowości Dolany przy DK 79

Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców w tym pieszych poruszających się drogą krajową DK 79 w miejscowości Dolany zarówno jak na całym odcinku tej drogi w Gminie Koszyce winno być priorytetem Samorządu Gminy Koszyce.
W sprawie tej mieszkańcy interweniowali kilkanaście razy w Samorządzie Gminy w latach poprzednich, w tym poprzez obywatelski wniosek w 2014 roku, niestety bezskutecznie.
w roku 2015 złożyłem jak przedstawiciel wnioskodawców, mieszkańców Gminy Koszyce Koszyce obywatelski Projekt Uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie a Gminą Koszyce w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy przygotowaniu dokumentacji projektowej dla zadania budowy chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 79 na odcinku Dolany – Morsko przez Gminę Koszyce. Mimo upływu 6 miesięcy od złożenia Projektu Uchwały Rada Gminy Koszyce do dnia dzisiejszego nie rozstrzygnęła złożonego obywatelskiego Projektu Uchwały. Brak rozstrzygnięcia przez Radę Gminy Koszyce został tym samym 17 grudnia 2015 roku zaskarżony do Organu Nadzoru – Wojewody Małopolskiego.

6. Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce Nr 41 w Dolanach.

Jednym z priorytetowych zadań Naszego Sołectwa w latach następnych jest przygotowanie do budowy oraz sama budowa Świetlicy Wiejskiej na działce Nr 41 w Dolanach.

W ramach środków funduszu sołeckiego 2015 Sołectwa Dolany, Gmina Koszyce zakupiła w grudniu 2015 roku od Skarbu Państwa ( Starosty Proszowickiego) nieruchomość Nr 41 obręb Dolany. W ramach tych środków opłacono także koszty notarialne i geodezyjne.

Zakup przedmiotowej nieruchomości umożliwi z kolei wystąpienie uchwałą Zebrania Wiejskiego o jej przekazanie w użytkowanie Sołectwu oraz następnie jej zagospodarowanie zgodnie z celem przeznaczenia pod parking oraz Świetlicę Wiejską wraz z zagospodarowaniem strefy zieleni i wypoczynku.

Budżet Gminy Koszyce 2016 w ramach wydatków budżetowych na poprawę życia mieszkańców poprzez odnowę 8 miejscowości w tym Dolan przewiduje wydatek w kwocie – 1 miliona złotych.

7. Opracowanie i przyjęcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dolany.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany uchwałą Nr 4/02/2015 z dnia 26 lipca 2015 roku zwróciło się do Rady Gminy Koszyce z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dolany w Gminie Koszyce.

Pomimo szczególnych uprawnień do uchwalania Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Koszyce, Rada Gminy dotychczas nie rozstrzygnęła złożonego wniosku Sołectwa.

Inwestycje poczynione w Naszym Sołectwie w latach poprzednich, takie jak wodociąG czy kanalizacja czynią zasadnym wnioskowanie o aktualizację studium oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co stanowi jeden z podstawowych dokumentów dla rozwoju miejscowości Dolany.

8. Zagospodarowanie działki Nr 127

W ramach środków finansowych funduszu sołeckiego 2014 Sołectwa Dolany, Gmina Koszyce zakupiła działkę Nr 127 obręb Dolany.
Jako Sołtys, 2 lutego 2015 roku na Sesji Rady Gminy Koszyce wystąpiłem do Wójta Gminy o dopilnowanie oznaczenia tej działki geodezyjnymi granicznikami co zostało niezwłocznie wykonane.

W miesiącu marcu działkę 127 wykosiłem, przeglebogryzowałem, przeorałem, uprawiłem wyrównując ją, co umożliwiło posianie trawy sportowej, która w roku 2015 była pięciokrotnie koszona przez Sołtysa.

Na działce ustawiono 11 kwietnia 2015 roku przy udziale aktywnych mieszkańców Dolan nową tablicę ogłoszeń oraz lustro drogowe.

W miesiącu lipcu, Zebranie Wiejskie Uchwałą Nr 3/02/2015 z dnia 26 lipca 2015 roku zwróciło się do Rady Gminy Koszyce z wnioskiem o przekazanie w użytkowanie Sołectwu Dolany nieruchomości będącej własnością Gminy Koszyce, którą stanowi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 127 o pow. 0,0500 ha położona we wsi Dolany.

Zarządzeniem Nr 128/2015 Wójta Gminy Koszyce z dnia 17.09.2015 roku, Wójt postanowił przekazać do korzystania Sołectwu Dolany tą działkę.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany uchwałą Nr 1/03/2015 z dnia 30 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok, postanowiło przekazać w/w fundusz w kwocie 9 193,56 złotych wraz z udziałem własnym pracy społecznej mieszkańców Sołectwa na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie działki Nr 127 w Dolanach pod Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Dolany.

Składową zagospodarowania działki 127 jest także użycie środków z budżetu Obywatelskiego Gminy Koszyce na rok 2016 w kwocie – 4 515 złotych.
W procesie zagospodarowania działki w roku 2016 przewiduje się aktywny udział wszystkich mieszkańców Sołectwa Dolany, jako tzw. udział własny w postaci pracy społecznej.

9. Promocja Sołectwa Dolany

W roku 2015 promocja Sołectwa Dolany realizowana była poprzez:

1. Tablice Ogłoszeniowe Sołectwa.

2. Obchody w miejscowości Dolany 97 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości.

3. Wywieszanie Flag Narodowych w Święta Państwowe.

4. Dbałość o czystość i porządek w Sołectwie Dolany w tym. aktywny udział w sprzątaniu przestrzeni publicznej naszej miejscowości.

5. Prowadzenie strony internetowej www.dolany.hpu.pl
( zamieszczanie bieżących informacji)

Rozdział Środków Finansowych Sołectwa Dolany w roku 2015.

Sołectwo Dolany dysponowało w roku 2015 w ramach środków finansowych jedynie funduszem Sołeckim w kwocie: 9 565 złotych

W ramach tego funduszu dokonano:

1. Zakupu działki Nr 41 obręb Dolany od Skarbu Państwa za kwotę – 4 968,00 złotych

2. Opłaty geodezyjnej wyznaczenia i zastabilizowania punktów granicznych działki Nr 41 w kwocie – 1 000,00 złotych

3. Opłaty kosztów Notarialnych w kwocie – 800,00 złotych

4. Zakupu zabawki – piaskownica Kalinka do zamontowania na działce Nr 127 w kwocie - 1 587,00 złotych

5. Zakupu zabawki – sprężynowiec jednoosobowy, Konik do zamontowania na działce Nr 127 w kwocie – 1 210,00 złotych.


W ramach płatności podatku w 2015 roku, w rejestrze Sołectwa występuje 55 płatników na łączną roczną kwotę – 29 970,48 złotych z czego wpłaty u Sołtysa wyniosły łącznie 13 744,98 złotych tj. 46 %.

W ramach płatności za wywóz odpadów w 2015 roku łącznie mieszkańcy wnieśli opłatę w kwocie – 9 526 złotych z czego wpłaty u Sołtysa wyniosły 5 170 złotych tj. 54 %.

Z tego tytułu jako inkasent podatku oraz opłaty za wywóz odpadów (przy prowizji 3,5 % za wywóz odpadów oraz 6,85 % za podatek) otrzymałem kwotę – 1 123 złote

Jako Sołtys ponadto uczestniczyłem w pięciu Sesjach Rady Gminy Koszyce ( dieta za jedno posiedzenie – 200 złotych) za udział w których łącznie w roku 2015 otrzymałem 1 000 złotych.

W ramach otrzymanych środków finansowych z pełnienia funkcji inkasenta oraz z diety za udział w Sesjach Rady Gminy Koszyce, łączną kwotę – 2 123 złote, którą przeznaczyłem na wykonawstwo wraz z montażem dwóch tablic ogłoszeniowych w Naszej Miejscowości.


Scalenia Gruntów

W związku z otrzymanymi pismami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2015 r. wraz z przekazanym opracowaniem „ Założenia do projektu scalania gruntów wsi Dolany”, Wojewody Małopolskiego z dnia 4 maja 2015 r. oraz pismem Wójta Gminy Koszyce z dnia 16 czerwca 2015 r. doręczonym w dniu 6 lipca 2015 r. – Zaszła szczególna potrzeba wcześniejszego zapoznania się z dokumentami, a w szczególności obszernym podmiotowym opracowaniem Założeń do projektu scalenia gruntów wsi Dolany przez wszystkich mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych uczestników scalenia tj. wszystkich właścicieli działek gruntowych położonych w miejscowości Dolany, niezależnie od ich miejsca zamieszkania o czym jako Sołtys zawiadamiałem 8 lipca 2015 roku.

Po wnikliwej analizie całości dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany w dniu 26 lipca 2015 roku, Zebranie Wiejskie wydało Opinię w formie Oświadczenia, skierowaną do Starosty Powiatu Proszowickiego, Pana Grzegorza Pióro w sprawie: złożonego przez Sołtysa Sołectwa Dolany w dniu 09.04.2013 r. do Starosty Powiatu Proszowickiego, Pana Zbigniewa Wójcika – wniosku o przeprowadzenie scaleń gruntów wsi Dolany.

W opinii tej zebrani mieszkańcy na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Dolany wyrazili swój sprzeciw wobec złożonego wniosku o przeprowadzenie scaleń gruntów wsi Dolany.

W wyniku złożonej Opinii Zebrania Wiejskiego Starosta Powiatu Proszowickiego, Pan Grzegorz Pióro w przesłanym piśmie do Sołtysa Sołectwa Dolany z dnia 02.09.2015 informuje – „ Nadmieniamy, iż tut. Urząd po otrzymaniu wniosku sołtysa wsi Dolany z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie wszczęcia procesu scaleń, nie wszczął tego postępowania w drodze postanowienia o którym mowa w art. 7 w/w ustawy, z uwagi na wątpliwości co do celowości przeprowadzania prac scaleniowych na terenie tego obrębu. Obecnie po otrzymaniu opinii w formie oświadczenia zebrania wiejskiego sołectwa Dolany z dnia 26 lipca 2015 roku i wobec opracowania założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Dolany przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, fakt wpłynięcia tej opinii został zgłoszony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, który koordynuje i wykonuje prace scaleniowo – wymienne”.
Bieżący, kompleksowy rozwój Sołectwa ale i ten długo dystansowy winien być prowadzony nie na podstawie scaleń gruntów lecz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Naszej miejscowości, o co Zebranie Wiejskie wnioskuje stosowną uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolany z dnia 26 lipca 2015 roku do Rady Gminy Koszyce. Do dnia dzisiejszego Rada Gminy Koszyce nie rozstrzygnęła wniosku Sołectwa Dolany.


Plan Zadań Inwestycyjno - Społecznych Sołectwa Dolany na rok 2016

W roku 2016 jako Sołtys Sołectwa Dolany zabiegał będę przede wszystkim o realizację głównych zadań spisanych w formie corocznych wniosków Sołectwa do budżetu Gminy Koszyce, w tym kontynuację zadań nie zrealizowanych w poprzednich kadencjach Samorządu.
Zadania te to:

1. Budowa zatok przystankowych wraz z wiatami przy DK 79

2. Odbudowa Drogi Gminnej Dolany – Błonie

3. Doświetlenie Dróg Gminnych w miejscowości Dolany oraz budowa brakującego oświetlenia ulicznego przy DK 79 w Dolanach

4. Udrożnienie/odbudowa dwóch spływów wód do rzeki Wisły

5. Budowa chodnika w miejscowości Dolany przy DK 79

6. Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce Nr 41 w Dolanach

7. Opracowanie i przyjęcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dolany.

8. Zagospodarowanie działki Nr 127

9. Promocja Sołectwa Dolany

W roku bieżącym, jako Sołectwo przystąpimy do opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Dolany, co umożliwi aplikację o dofinansowanie z środków zewnętrznych na zadania prorozwojowe Sołectwa.
Ponadto nowelizacji wymaga Statut Sołectwa Dolany, którego obecna treść nie odpowiada zmienionym w ostatnich latach zapisom prawa materialnego wyższego stopnia.

Rozwój Sołectwa Dolany to mieszkańcy - aktywni mieszkańcy to wysoko rozwinięte Sołectwo, dlatego też jednym z głównych zadań Naszego Sołectwa w roku bieżącym ale i w latach następnych jest aktywizacja mieszkańców Sołectwa Dolany w życie Społeczno – Gospodarcze Naszej miejscowości. Co wyraża się poprzez udział w Zebraniach Wiejskich czy to poprzez zaangażowanie społeczne przy budowie Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Dolany na działce 127 w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 oraz Budżetu Obywatelskiego 2016 w Naszym Sołectwie.


Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie przedstawia pierwszy rok z działalności Sołtysa Sołectwa Dolany kadencji 2015-2019.
O tym w jakim Sołectwie żyć będziemy za kilka lat zdecydować możemy już dziś, poprzez wspólne aktywne zaangażowanie społeczne na rzecz rozwoju Naszej miejscowości, udział większej liczby mieszkańców w Zebraniach Wiejskich czy też w zaangażowaniu większości mieszkańców w budowie Centrum Sportu i Rekreacji a w latach kolejnych parkingu czy świetlicy wiejskiej Naszego Sołectwa.

Przyznane dotacje w ramach funduszu Sołeckiego czy też Budżetu Obywatelskiego w latach poprzednich dały możliwości zakupu działek Nr 127 oraz 41. W roku bieżącym dają możliwości zagospodarowania działki Nr 127 . Plac zabaw dla dzieci, który tam powstanie oraz strefa rekreacji będzie mieć wpływ na integrację mieszkańców Dolan.

Jako Samorząd Wiejski liczymy, że bieżący rok przyniesie realizację tak oczekiwanych inwestycji jak budowa zatok autobusowych , odbudowa drogi gminnej Dolany – Błonie czy pełnego kompleksowego uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Dolany

Dlatego dziś jako Sołtys Sołectwa Dolany zwracam się do Państwa o zaangażowanie społeczne wszystkich mieszkańców na rzecz rozwoju, abyśmy jako wspólnota Sołecka zaangażowali się wspólnie w budowę Naszej małej Ojczyzny jakim jest Sołectwo Dolany.

SOŁTYS SOŁECTWA DOLANY
- Tadeusz Polak.