ZEBRANIE WIEJSKIE POŁĄCZONE Z ROZPOCZĘCIEM WAKACJI 2017 W DOLANACH
Dodane przez SYDNEI dnia Czerwiec 30 2017 09:07:08

25 czerwca br. ( niedziela) o godzinie 16:30 w Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Dolany odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dolany połączone z rozpoczęciem Wakacji 2017.
(fot. Karol Polak)


Zebranie na którym licznie zgromadzili się mieszkańcy Sołectwa poprowadził Sołtys - Tadeusz Polak. Rozpoczynając przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie od ostatniego zebrania wiejskiego, Sołtys podziękował wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w dzisiejszym Zebraniu Wiejskim oraz aktywny udział w życiu Sołectwa.

Przechodząc do merytorycznego przedstawienia sprawozdania rozpoczął od podsumowania roku 2016, przedstawił mieszkańcom wszystkie swoje wnioski oraz odpowiedzi Urzędu Gminy, przedstawił także sprawozdanie z budowy Centrum Sportu i Rekreacji gdzie odbywa się dzisiejsze Zebranie Wiejskie dzięki zaangażowaniu nas wszystkich mieszkańców. Pan Sołtys poinformował mieszkańców o uruchomionym przez Urząd Gminy tzw. Telefonie interwencyjnym, przypomniał termin jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Podziękował mieszkańcom za udział w sprzątaniu Sołectwa wiosną bieżącego roku, w zakresie bezpośrednim podczas sprzątania jak i za utrzymanie porządku przez mieszkańców na własnych posesjach przez cały rok.
Następnie Pan Sołtys przedstawił mieszkańcom złożone wnioski w sprawach Sołectwa do Urzędu Gminy w roku bieżącym oraz odczytał odpowiedzi Urzędu Gminy.

„ W roku bieżącym naszym głównym zadaniem inwestycyjnym w Sołectwie jest budowa parkingu na działce Nr 41, której zagospodarowanie rozkładamy na kilka kolejnych lat. W poprzednim tygodniu rozpoczęliśmy budowę parkingu, która jest oparta z jednej strony na finansowaniu z funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego z drugiej na własnym wykonawstwie przez mieszkańców mając już doświadczenie z roku 2016 przy budowie tego miejsca gdzie się znajdujemy. Wspólnym zaangażowaniem jesteśmy w stanie tego dokonać”.

Pan Sołtys w związku z budową parkingu zaapelował do mieszkańców o udział w tym dziele, będzie informował o potrzebach w poszczególnych terminach. Szczególnie zwrócił się do mężczyzn z Sołectwa.

„Priorytet Sołectwa to także budowa chodnika przy DK 79 przez Dolany która stoi w martwym punkcie, z jednej strony z pism Urzędu Gminy wynika, że nie ma postępu a z drugiej strony GDDKiA daje nadzieje na rok 2019, Karol Polak jest w kontakcie z GDDKiA Oddział w Krakowie. Jak tylko będą informacje w tym zakresie będziemy informować na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej” - poinformował Pan Sołtys.
Pan Sołtys w roku bieżącym przeprowadził dwie rozmowy z Wójtem Gminy Koszyce, w miesiącu kwietniu oraz drugą w miesiącu czerwcu. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że przebudowa drogi gminnej Dolany – Błonia w tym roku nie dojdzie do skutku, choć ma bezpośredni wpływ min. na wysokość budowanego parkingu na działce Nr 41. Z kolei z pism przekazanych z Urzędu Gminy wynika, że nie wnioskowano o dofinansowanie z środków krajowych oraz europejskich na przebudowę drogi gminnej Dolany – Błonie w roku bieżącym ze względu na brak programów.

W miesiącu czerwcu zostało wykonane wykaszanie poboczy przy drodze gminnej Dolany – Chełmy. Jak wynika z pisma Urzędu Gminy do końca tego miesiąca mają zostać ściągnięte także zawyżone pobocza tej drogi.

W roku 2016 przeprowadzono „ modernizację” oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszyce w tym w naszej miejscowości. Jako Sołectwo wnioskowaliśmy i nadal wnioskujemy o zupełnie szerszy zakres modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Dolany. Audyt dot. Oświetlenia ulicznego w Dolanach mówi o montażu lamp oświetlenia ulicznego na każdym słupie począwszy od p. Pietrzyk w górę. Na przysiółku Chełmy przy drodze gminnej nie ma żadnej lampy choć jest to teren zabudowany. Pan Sołtys odczytał pisma z Urzędu Gminy w tym zakresie.

Gmina Koszyce przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Pan Sołtys przedstawił mieszkańcom temat rewitalizacji, o co w niej chodzi i kogo dotyczy. Wnioskował do Wójta Gminy o zorganizowanie w Sołectwie spotkania edukacyjnego nt. rewitalizacji. Odpowiedź była negatywna. Przedstawił także harmonogram opracowania Programu Rewitalizacji oraz działania podejmowane przez tutejszy Samorząd Gminy. Przypomniał, że proces przygotowania programu, w tym wyznaczenia terenu zdegradowanego jak i rewitalizacji wymaga partycypacji społecznej, współpracy z mieszkańcami całej gminy w zadawalającym zakresie tj. w taki sposób by jak największa liczba mieszkańców mała choć zapewnioną możliwość uczestnictwa w tym procesie.

W miesiącu sierpniu lub wrześniu Sołectwo będzie obradować na temat przeznaczenia kolejnego funduszu sołeckiego, tym razem na rok 2018. Pan Sołtys na koniec podziękował za zaangażowanie, zgłaszane wnioski przez poszczególnych mieszkańców, które przekazuje do Urzędu Gminy celem realizacji.

Następnie Zebranie Wiejskie jednogłośnie przyjęło uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa Sołectwa Dolany za rok 2016.

Po czym nastąpił punkt obrad sprawy różne i wolne wnioski podczas którego mieszkańcy zgłosili liczne wnioski oraz problemy w sprawach Sołectwa do Samorządu Gminy Koszyce, po czym nastąpiło zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Po Zebraniu Wiejskim mieszkańcy wspólnie spędzili niedzielne popołudnie przy grillu oraz dźwiękach muzyki przywitali wakacje 2017. Nie zapomniano także o młodym pokoleniu Sołectwa, dzieci bawiły się na wybudowanym w 2016 roku placu zabaw.


Za liczny udział w niedzielnym Zebraniu a przede wszystkim za pomoc w przygotowaniu, Sołtys składa serdeczne podziękowania.


ZDJĘCIA