TARYFY - WODA I ŚCIEKI
Dodane przez SYDNEI dnia Grudzień 04 2010 14:20:12
Rada Gminy 29 Października 2010 roku uchwaliła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków które mają obowiązywać na terenie całej Gminy Koszyce w roku taryfowym 2011 ( od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011).

Taryfy opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

1. Zakład Wykonywania Instalacji Cieplnych i Wodno - Kanalizacyjnych W. Czopek i M. Czopek s.c. prowadzi eksploatację sieci wodociągowej wraz z infrastukturą na terenie Gminy Koszyce oraz oczyszczalni ścieków we Włostowicach, na podstawie umowy zawartej 1 Października 2006 roku. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z zawieraną z każdym odbiorcą umową na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

2. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. Taryfy grupowe odbiorców:1/ grupa odbiorców taryfy W1 obejmuje opłaty za wodę przeznaczoną na potrzeby socjalne gospodarstw domowych oraz produkcji płodów rolnych.

2/ grupa odbiorców usług W2 obejmuje opłaty za wodę przeznaczoną dla pozostałych odbiorców.


3/ Grupa odbiorców S1 obejmuje opłaty za ścieki bytowo - gospodarcze z gospodarstw domowych.

4/ grupa odbiorców usług S2 obejmuje opłaty za ścieki dla pozostałych odbiorców.

5/ grupa odbiorców usług S3 obejmuje opłaty za zrzut ścieków z beczkowozów odbieranych na oczyszczalni ścieków we Włostowicach.


3. Rodzaje i wysokości cen i stawek : cena wody w złotych za 1 m3, cena za odprowadzanie ścieków w złotych za 1 m3, stawka opłaty abonamentowej za rozliczenia w złotych na odbiorcę/miesiąc, stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodno - kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsięborstwa.

CENY:

Grupa W1 - cena wody wynosi 2,34 zł netto/1m3, Opłata abonamentowa wynosi 2,79 zł netto/1m3

Grupa W2 - cena wody wynosi 3,60 zł netto/1m3, Opłata abonamentowa wynosi 2,79 zł netto/1m3.

Grupa S1 - cena za odprowadzanie ścieków wynosi 4,62 zł netto/1m3. Opłata abonamentowa wynosi 2,79 zł netto/1m3.

Grupa S2 - cena za odprowadzenie ścieków wynosi 5,60 zł netto/1m3. Opłata abonamentowa wynosi 2,79 zł netto/1m3.

Cena za odprowadzanie ścieków wynosi 12 zł za 1m 3 netto.

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z wyłączeniem osób objętych opłatą adiacencką wynosi 150 zł/ przyłącze/ netto


Ilośc wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierzy, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zuzycia wody. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilośc odprowadzanych ścieków ustala się jako równa ilośc wody pobranej. Opłata abonamentowa dla odbiorcy przyłączonego do wodociągu i kanalizacji jest naliczana raz na miesiąc. Zakres świadczonych usług dla odbiorcy i standardy jakościowe obsługi odbiorców określone zostały w " Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Koszyce".

red. SYDNEI